PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013

PTT çeşitli pozisyonlarca çalıştırılmak üzere 4/a statüsünde 3534 personel alımı yapacak. KPSS 2012'ye giren mühendis, mimar, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı memur alımları yapılacak. İşte ptt sözleşmeli personel alımının detayları; PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 4/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi, sınav şekli ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından mühendis, mimar, avukat, gişe görevlisi, dağıtıcı ve tekniker unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Sözkonusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır. [caption id="attachment_1417" align="aligncenter" width="450"]PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013 PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013[/caption] GENEL ŞARTLAR a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. b) Onsekiz yaşını tamamlamış ve otuzbeş yaşından gün almamış olmak. NOT: 20.10.1979 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir. c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. g) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. ğ) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmak. h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak. ÖZEL ŞARTLAR a) Mühendis olarak atanabilmek için; 1) Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektrik, İnşaat ve Makine branşlarında mühendis alınacaktır.) (Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği branşlarında alınacak Mühendisler için ayrıca, son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavlarından İngilizce “D” düzeyinde puan almış olmak şartı aranacaktır.) b) Mimar olarak atanabilmek için; 1) Fakültelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak, 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, c) Avukat olarak atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık ruhsatını almış olmak, 3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, ç) Tekniker olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, d) Gişe görevlisi olarak atanabilmek için; 1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. e) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; 1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak. 2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’den fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. f) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. g) Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavına girmiş Lisans mezunları için (KPSS P3), Önlisans mezunları için (KPSS P93) puanı kullanılacaktır. ğ) Dağıtıcı başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 50.00, Tekniker başvurusu için (KPSS P93) puanı en az 70.00, Gişe görevlisi başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 70.00, Mühendis, mimar ve avukat başvurusu için (KPSS P3) puanı en az 75.00 olmalıdır. NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1- Başvurular 21-25 EKİM 2013 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr , http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. 2- En fazla 20 tercih yapılabilecektir. 3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır. 4- Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak atamalar doğrudan KPSS puanı başarı sırası ve tercihlere göre yapılacak olup, ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır. 5- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ayrıca sözlü sınav yapılacak olup sözlü sınav ve tarihi adaylara bildirilecektir. 6- İlan edilen pozisyon sayısının yüzde otuzu kadar aday yedek olarak belirlenecektir. İlan edilen pozisyonlarda boş kalanlar için yeniden tercih alınmak suretiyle yedekler arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir. 7- Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday KPSS başarı sırası esas alınarak sözlü sınava çağrılacaktır. 8- Sözlü sınav yapılması öngörülen pozisyonlar için sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olan, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan, Her ikisinin de aynı olması durumunda ise KPSS sonucu yeni açıklanan Aday tercih edilir. 9- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından engeç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir. 10- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir; a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı, c) Öğrenim durumunu gösterir belge, ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, e) İş isteme beyannamesi, f) Mal bildirim beyannamesi g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan, h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf GENEL HÜKÜMLER 1) Gişe görevlisi ve dağıtıcı olarak yapılacak yerleştirme sonuçları 1 KASIM 2013 tarihinde aynı internet adreslerinde ilan edilecek olup, yerleştirilen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren on gün içinde atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte yerleştirildiği ünitenin insan kaynakları birimine müracaat edeceklerdir. Bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılacaktır. 2) Mühendis, mimar, avukat ve tekniker pozisyonlarına müracaat eden adaylardan sözlü sınava çağrılacak olanların listesi 1 KASIM 2013 tarihinde anılan internet adreslerinde ilan edilecek olup, sözlü sınav yer, zaman ve şekli bilahare bildirilecektir. 3) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adresine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir. PTT A.Ş.’DE İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİRİNCİ BÖLÜM PERSONEL ALIMI İstihdam şekli PTT A.Ş. personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. PTT A.Ş.’de görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin işlemler Bakanlar Kurulunca 04.10.2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. İşe başlama süresi Herhangi bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde atandıkları yerdeki göreve başlamak zorundadır. Askerlik hariç, mücbir sebepler dışında, bu süre içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilir. Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi 1-) Açıktan ilk defa atanan personel ile dört ay süreli deneme sözleşmesi imzalanır. 2-) Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminde değerlendirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek PTT ile ilişiği kesilir. 3-) Ayrıca, deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin PTT ile ilişikleri kesilir. 4-) Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır. 5-) Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle yenilenmiş sayılır. İKİNCİ BÖLÜM PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görev ve Yetkiler 1-) Personel; görevini, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından sorumludur. Yetkiler kullanılırken ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve talimatlara dayanılır. 2-) Personelin kastı, kusur veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki değerlerinin zarar görmesi durumunda, bu zararın ilgili personelden tahsili esastır. Zararın tazmininde genel hükümler uygulanır. 3-) Personelin, çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunması ve bu süre içerisinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmaması esastır. Sorumluluklar  Müşterilerle iyi ilişkiler: Personel, hizmet sunumunda müşterilere Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler, nezaket kuralları ve mevzuat çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şekilde davranmakla sorumludur.  Etik ilkelere bağlılık: Personel görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.  Kurumsal stratejilere bağlılık: Personel, görevlerini ifa ederken kurumsal stratejilere uygun hareket etmek, PTT menfaatlerini korumak ve PTT’yi zarara uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır.  Davranış ve iş ilişkileri: Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde PTT’yi temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.  Mal bildirimi: Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.  İhbar yükümlülüğü: Personel, PTT’nin zararına neden olan herhangi bir fiil ve davranışı öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal yetkili amirlerine haber vermek zorundadır. 3  Kanunsuz emirlere uymamak: 1-) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük, Yönetmelik ve genelge hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene aittir. 2-) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez. Yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.  Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi: Personel; ikametgâh adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum, ölüm gibi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. Değişen iletişim adresini bildirmediği takdirde bilinen en son adresine yapılacak her türlü tebligatı tebellüğ etmiş sayılır.  Devir ve teslim zorunluluğu: Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti PTT’ye ait her türlü nesneleri iş yerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir iş yerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKLAR VE YASAKLAR Haklar  İş güvencesi hakkı: Yönetmelikte belirtilen haller dışında personelin sözleşmesine son verilemez.  Sosyal güvenlik hakkı: 09/05/2013 tarih ve 6475 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri (SSK ile ilişkili) ile 25/8/1999 kabul tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.  İzin Hakkı: Personel, Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptir.  Sendikal faaliyette bulunma hakkı: Yöneticiler, denetim personeli ve avukatlar dışındaki PTT personeli, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup, anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara (memur sendikalarına) üye olabilir.  Dernek kurma hakkı: Personel, aralarında dayanışmayı sağlamak ve müşterek haklarını korumak amacıyla 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca dernek kurabilir ve bunlara üye olabilir.  Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı: Personel, PTT ile ilgili veya şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya birimleri tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikâyet ve yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir.  İsteği ile görevden ayrılma hakkı: Personel, sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde görev yaptığı birime önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle görevinden ayrılma hakkına sahiptir. Yasaklar  Basına bilgi veya demeç verme yasağı: Genel Müdürün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, PTT’yi ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.  Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı: 1-) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır. 2-) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır. 3-) Bu maddede öngörülen yasaklar, personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.  Gizli bilgileri açıklama yasağı: Personelin, PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, müşteri ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.  Başka iş ve hizmet yasağı: 1-) Personel, idari hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. (2) Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyeliğine getirilebilir. (3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır. a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdür veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması. b) Faaliyet konusu PTT’nin görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla ortak olunması (kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olmak hariç). c) Genel Müdürden izin alınmak kaydıyla, bilirkişilik ve hakemlik gibi görevlerin yapılması. ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar. (4) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri feshedilir. Toplu eylem yasağı: Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz. Siyasi faaliyet yasağı: Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİN VE ASKERLİK İŞLEMLERİ Çalışma saatleri Haftalık çalışma süresi kırk saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günlük sekiz saatin üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine Genel Müdür yetkilidir. Personele haftada en az bir gün istirahat hakkı verilmesi zorunludur. Fazla çalışma Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. İzin 1-) İlk defa göreve başlayan personele, PTT’de bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra; a) Hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlara (on yıl dâhil) yirmi gün, b) Hizmeti on yıldan fazla olanlara otuz gün, ücretli yıllık izin verilir. 2-) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Askerlik İşlemleri Muvazzaf askerlik hizmetini yapanlar 1-) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personel askerlik süresi boyunca ücretsiz izinli sayılır ve pozisyonu saklı tutulur. 2-) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan personel otuz gün içerisinde PTT’deki görevine dönmek için müracaat etmesi halinde göreve başlatılır. Bu süre içerisinde müracaat etmediği takdirde PTT ile ilişiği kesilir. BEŞİNCİ BÖLÜM ÜCRET VE MALİ HAKLAR Ücret ve mali haklar 1-) Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Ücretler ile diğer mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunca belirlenir. Sözleşme ücreti; her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde ilk defa göreve başlayanların ücret ve ikramiyeleri ise gün hesabı ile takip eden ayın onbeşinde ödenir. 2-) İkramiye; fiilen çalışanlara Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında temel ücretinin yarısı tutarında ödenir. Deneme süresi içerisinde ikramiye ödenmez. 3-) Beş yıllık hizmet süresini tamamlayan Personel ayrıca kıdem ücreti almaya hak kazanmaktadır. 4-) Yemek çıkarılan birimlerde, personelin yemek ücreti PTT tarafından karşılanır. Yemek çıkarılmayan birimlerde ise personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar, 16 yaşından büyüklere ödenen brüt asgari ücret tutarının binde beşi oranında günlük yemek yardımı takip eden ayda maaş ile birlikte ödenir. 5-) İstanbul ile PTT’nin faaliyet içi gelirlerine göre ilk on sıralamaya giren illerde görev yapan Personele ayrıca ilave ödeme yapılır. 6-) Ayrıca evli ve eşi çalışmayan Personele eş yardımı, doğum halinde doğum yardımı, ölüm halinde ölüm yardımı yapılır. 7-) Personel; lojman, kreş, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerden, Yönetim Kurulu’nca belirlenen bedel karşılığında yararlandırılır. 8-)Personel; üyelerin mali birikimlerini nemalandırarak tasarruflarının değerlendirilmesine yardımcı olmak, krediler açmak ve sair hizmetler sunmak amacıyla kurulmuş olan Biriktirme Yardım Sandığına belirli bir aidat karşılığında üye olabilmektedir. 9-) Personel belirli bir aidat karşılığında PTT Vakfı’na üye olarak, vakfın sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda vermiş olduğu hizmetlerden faydalanabilmektedir. 10-) Personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla kurulmuş olan Sağlık Yardım Sandığına cüz’i bir aidat karşılığında üye olunmakta ve sağlık harcamalarının SGK tarafından ödenmeyen tutarlarının önemli bir kısmı sandık tarafından ödenmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL Performans değerlendirme 1-) Hizmetlerin, PTT hedefleri doğrultusunda, belirlenen standartlara uygun bir şekilde etkin sunumu ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesini teminen; personelin bireysel başarıları ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit etme, kendisine bildirme ve gelişim planı oluşturma amacıyla performansı değerlendirmeye tabi tutulur. 2-) Performans değerlendirme sonuçları; ücret, kariyer planlama, yer değiştirme, ödül ve eğitim gibi süreçlerde kullanılır. Ödül PTT, personel ve/veya birimlerini motive etmek, performanslarını takdir etmek, araştırmaya teşvik etmek ve nihai olarak da yürütülen iş ve hizmetlerin maliyetlerini azaltarak verim ve kaliteyi yükseltebilmek amacıyla toplam personel sayısının yüzde ikisini aşmamak kaydıyla yılda en fazla iki aylık sözleşme ücreti tutarında ödüllendirme yapabilir.

Kariyer Planlama

Görevde yükselme Görevde yükselme personelin yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve atanmasıdır ve bunun için aranılacak genel ve özel şartlar ile buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Giriş kademesinde çalışan personelin yükselme basamakları aşağıdaki gibidir. Gişe/Büro Görevlisi → Şef → Müdür → Başmüdür Yardımcısı → Başmüdür Dağıtıcı → Başdağıtıcı → Şef → Müdür → Başmüdür Yardımcısı → Başmüdür Mühendis/Mimar →Başmühendis →Teknik Müdür→Başmüdür Yardımcısı→Başmüdür Avukat → Hukuk Müşaviri → I.Hukuk Müşaviri Tekniker → Teknik Şef → Teknik Müdür → Başmüdür Yardımcısı→Başmüdür Eğitim 1-) Personel, PTT’nin stratejik hedeflerinin ve kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, görevine ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi suretiyle verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. 2-) İlk defa işe başlayan personel görev yapacağı pozisyon ve alanla ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulur. 3-) Performans değerlendirme sonucunda eğitim ihtiyacı tespit edilen personel, yetersiz olduğu hususlarda ayrıca ve öncelikle eğitime tabi tutulur. 4-) Eğitimler, PTT’ce veya başka kurumlarca düzenlenen programlara personelin katılması suretiyle gerçekleştirilir. 5-) Personel, PTT’nin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak amacıyla yurtdışı eğitimine gönderilebilir. Yer değiştirme Personel atandığı ilde üç yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilir. Bu tür talepler işgücü norm ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

PERSONELİN PTT İLE İLİŞİĞİNİN SONA ERME HALLERİ İstekle ayrılma 1-) Personel yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden çekilme isteğinde bulunabilir. 2-) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir. 3-) Personel, kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin cari yıl içinde kesintisiz beş gün veya kesintili on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır. Emeklilik, malullük, ölüm İstek ve malullük gibi sebeplerden emekliye ayrılma veya ölüm hallerinde personelin PTT ile ilişiği kesilir. Yaş haddi Dağıtım hizmetlerinde görev yapan dağıtıcı ve başdağıtıcı personelin altmış, diğer personelin ise altmışbeş yaşını tamamlaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kanuni hakları verilmek suretiyle PTT ile ilişiği kesilir. Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi Yapılan tüm uyarılara rağmen, PTT’nin hiçbir biriminde hizmetinden istifade edilmesi imkânı kalmayan, ehliyetsizliği ve kifayetsizliği denetçi raporu ile sabit olan personelin Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir. Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması İşten çıkartılma cezası alan personelin sözleşmesi feshedilir. İş sonu tazminatı 1-) PTT ile ilişiği kesilen personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir. 2-) İş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için PTT’de fiilen (askerlik ve doğum dışında) kesintisiz en az 2 yıl çalışmak gerekmektedir. 3-) Haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur nedeniyle disiplin soruşturması devam edenler ile disiplin soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası verilerek PTT ile ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği onaylanmadan görevini terk edenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Diğer sebeplerle ilişiği sona erenlere ise iş sonu tazminatı ödenir. 4-) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta iken idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların geçmiş hizmet süreleri, iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.  


Yorum Gönder

PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013 makalesi Ana Sayfa, Devlet Memuru kategorisinde yayınlanmaktadır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

2013 Memur Maaş Zammı Sorgulama

PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013 Devlet memurları, sözleşmeli memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 1 oranında enflasyon farkı ile birlikte memur maaşına toplam yüzde 4 zam yapılacak. Memur Maaş Zammı Sorgulama Memur Maaşları Ne Kadar? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan v...

Sözleşmeli Memura Nakil Yasağı

Sözleşmeli çalışan devlet memurlarının kurumlar arası nakil işlemlerine sınırlamalar getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel 5 yıldan erken naklini aldıramayacak. Bu süreden önce nakil yaptırmak isteyen personelin tek umuduysa KPSS sınavı. Yapılan açık...

Devlet Memuru Maaşları Erken Yatacak

Her ayın 15. gününde maaşlarını alan devlet memurları, 8 Ağustosa denk gelen Ramazan Bayramı sebebiyle maaşlarını erken alacak. Memur maaşları 6 Ağustos'ta ödenecek. [caption id="attachment_829" align="alignright" width="216"] Devlet Memuru Maaşları Erken Yatacak[/caption] Ma...

Kurban Bayramında Memur Maaşları Erken Ödenecek

Kurban Bayramı vesilesiyle 15 Ekim 2013 de ödenmesi gereken memur maaşları 11 Ekim'de ödenecek. Kurban Bayramına memurlar paralı girecek. Haber Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek'ten geldi. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışanlara 15 Ekim tarihinde...

4B'liler Eş Durumu Tayin Hakkı

PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Temmuz ayı dahil SGK 4B'li çalışan personelin eş veya sağlık durumu nedeniyle şehirler arası yer değişikliği başvurusu hakkında açıklama yaptı. SGK 4/B'li Çalışamların Yer Değişikliği Tayini Hakkında Duyuru: Aile...

4B'liler Kadroya Geçiyor

SGK 4B statüsüne göre sözleşmeli çalışanlar kadroya geçiyor. Bu sayede 4B uygulaması sona erecek. 4B'li istihdam zaruri hallerde 3 aylık veya 6 aylık önemli projeler bazında kullanılacak. Proje bitiminde sözleşmeli çalışanın iş akdi fesih ediliyor. Sözleşme ücreti y...

Memur Haklarının İadesi

Tasarruf amacıyla kaldırılan memur haklarının bir çoğu geri geliyor. Devlet memurlarının servislerinden tutun yıllık izinlere kadar bir çok hak iade ediliyor. Bakanlıklarda çalışan memurların servisleri bütçeye ek yük getirdiği için kaldırılmıştı. Yeni dönemde bir ç...

E-Bordro Sorgulama

Memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeliler e-bordro sorgulamalarını artık internet üzerinden öğrenebiliyorlar. Anında tıklayıp maaşınızı öğrenebilirsiniz. Emekli Sicil Numarası ile Memuriyet/Kurum Sicil Numarasının say2000i sistemine girilmemesi veya hatalı girilmesi nede...

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 2013

PTT Sözleşmeli 3534 Memur Personel Alımı 2013 Tüm ayrıntılarıyla yeni 657 sayılı devlet memurluğu kanunu. Türkiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'ndaki değişikliklerle memurun ücretinden, emeklilik şartlarına ve atanmalarına kadar birçok değişiklikle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

2014 Zamlı Emekli Memur Maaşları

Memur emeklilerin beklediği maaş zammı haberi nihayet geldi. Hükümetle memur-sen arasındaki 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu zam görüşmeleri tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan ve çalışan memurları ilgilendirdiği kadar emekli olan devlet memurlarını da ilgilendiren zam görü...

2014-2015 Memur Maaş Zamları Belli Oldu

Hükumetin memur maaşlarına 2014 ve 2015 yılı için %3+3 şeklindeki zam teklifinin ardından memur sendikaları hükumetle zam konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre toplu sözleşmede anlaşma sağlanması üzerine, 2014 ve 2015 yılında memur maaşlarına yapılacak zam oranları ve ek ücr...

2014-2015 için Hükumetin Memura Zam Teklifi

Hükumet beklenen memur zam oranlarını açıkladı. 2014 ve 2015 yılı için hükümetin memura verdiği zam teklifi %3+3. Sıkı bir pazarlık önümüzdeki günlerde sürecek. Hükumet tarafından memurlar için beklenen teklif nihayet açıklandı. Devlet memurlarının 2014 yılı ve 201...

SGK 4/B Sözleşmeliler Kadroya Geçiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, kurum içindeki 4b'li sözleşmeli personelin kadroya geçeceğini duyurdu. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Aksakal'ın imzaladığı duyuru metninde, kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/b maddesi ile 5502 sayılı kanunun 28. maddesine göre sözleşmeli olarak...

2014-2015 Memur Maaşları

2014 yılı için devlet memurlarına yapılacak olan zam miktarı kesinleşti. Memur maaşlarına 2014 yılında 175 Türk Lirası zam yapılacak. 1 ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak olan zamlı memur maaşları, Memur-Sen ile hükûmet arasında geçen 2014-2015 yılları toplu i...

2013 Devlet Memuru Maaşları

2012 yılının Temmuz-Aralık döneminde 0,071589 olarak uygulanan memur maaş katsayısı, Ocak itibariyle 0,073837\'ye, 0,95790 olan taban aylık katsayısı 0,98798\'e, 0,022700 olan taraf ödeme katsayısı da 0,0234128\'e çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yar...