Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar

Son dönemde artan malullük konusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm yönleriyle maluliyet isimli malulen emeklilik ile ilgili kitapçığı paylaşıyoruz. Haberlerde yer almasının ardından malulen emeklilik konusu gündemi yoğunluk kazanmaya başladı. Çok fazla sorular oluştuğu için SGK tarafından hazırlanan bu kitapçığı paylaşma ihtiyacı duyduk. Bu kitapçığı okuyunca malullük şartları, kimler malulen emekli olabilir, malulen emeklilik başvurusu ve malüllük konusunda detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Lütfen dikkatlice okuyun ve bilgi sahibi olun. Eğer takıldığınız konular olursa gssmaluliyet@sgk.gov.tr mail yoluyla başvurabilirsiniz. SUNUŞ Sosyal güvenlik, insan hayatının başlangıcından sonuna kadar her anını kuşatan bir müessesedir. Gerçekten de sosyal güvenliğin eli doğum yapan anneye uzandığı gibi, yeni dünyaya gelen bebeğe de uzanır. Çıraklıkla çalışma hayatına ilk adımını atan çocuğu ilgilendirdiği kadar, artık çalışma hayatından çekilmeye hazırlanan emekli adayını da ilgilendirir. Ayrıca sosyal güvenlik, sosyal statü, zenginlik-fakirlik, cinsiyet, meslek ayırımı da yapmaz. Tüm Yönleriyle Maluliyet; Sosyal Güvenlik Sistemi içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık ve kaza sonucunda çalışamayacak duruma geldiği, geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı nedeni ile malul olduğu iddiasında bulunan sigortalılarımızın sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmayı gerçekleştiren Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eder, tüm okuyucular için yararlı olmasını dilerim. Yadigar GÖKALP İLHAN Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı [caption id="attachment_1249" align="alignright" width="300"]Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar[/caption] İÇİNDEKİLER 1- Malul sayılma hali .......................................................... 1 2- Malullük aylığına hak kazanma şartları nelerdir? .......... 2 3- Çalışma gücü kaybı oranı (malullük) ile özür oranı arasındaki fark nedir? ............................................ 2 4- Maluliyet tespiti için nereye başvuru yapılması gerekir?.... ....................................................................... 3 5- Maluliyet tespitinde hangi mevzuat dikkate alınır? 3 6- Maluliyete esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları nasıl ve nerede düzenlenir? .............................. 4 7- Maluliyet kararı veren birim neresidir? .......................... 4 8- Maluliyet değerlendirilmesinden sonra yeniden muayene veya bir takım belgelerin istenme nedeni nedir? .............................................................................. 5 9- Kurum sağlık kuruluna gönderilen maluliyet dosyası içinde olması gereken belgeler nelerdir? ...................... 5 10- Özürlü sigortalılarımıza tanınan haklar nelerdir? ........... 6 11- Başka birinin bakımına muhtaç malul çocuğu olanların erken emeklilik hakkı var mı? ........................................ 7 12- Malul sayılmanız halinde kontrol muayenesine tabi tutulma ..................................................................... 8 X 13- Kurum sağlık kurulunca “çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmediğinden” malul sayılamayacağı kararı verilenler nereye itiraz edebilir? ........................... 9 14- Kamu çalışanlarının maluliyet durumları ....................... 9 15- Kamuda çalışanların, malulen emekli olmak için hangi mercilere başvuruda bulunması gereklidir? ........ 10 16- İş kazası nedir? ............................................................ 10 17- Sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti başvurusu nereye yapılır? .............................................................. 11 18- Meslekte kazanma gücü kaybı oranı (sürekli iş göremezlik derecesi) tespiti işlemleri ........................... 11 19- İş kazası dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir? ........................................................................ 11 20- İş kazası geçirdim Kurumunuzdan gelir alabilirmiyim? ............................................................... 12 21- İş kazası geçirdim, ancak hastalık/arızalarımda artma oldu ne yapabilirim? ........................................... 12 22- Kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine itiraz nereye yapılır? ................ 12 23- Meslek hastalığı nedir? ................................................ 13 24- Meslek hastalığışüphesi olan sigortalı nereye başvurmalı? ................................................................... 13 25- Meslek hastalığına bağlı sürekli iş göremezlik oranı tespit işlemleri ..................................................... 13 26- Yükümlülük süresi nedir? ............................................. 14 27- Maruziyet süresi nedir? ................................................ 14 XI 28- Meslek hastası olduğuna karar verilenlere hangi halde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır? .................. 14 29- Meslek hastalığında artma olduğu iddiasında bulunan sigortalıların ne yapması gerekir? ................... 15 30- Meslek hastalığı dosyasında bulunması gerekli belgeler nelerdir? .......................................................... 15 31- Meslek hastalığından dolayı kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine itiraz var ise itiraz nereye yapılır? ................................................ 16 32- Sürekli iş göremez geliri alıyorum, aynı zamanda malulen de emekli olabilir miyim? ............................... 16 33- Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu .......................... 17 34- Üyeleri kimlerden oluşur? ............................................ 17 35- Yüksek Sağlık Kurulunun görevleri nedir? .................. 18 36- Yüksek Sağlık Kurulu hangi İl’de bulunur? ................. 18 37- Kurum sağlık kurulların görevleri nelerdir? ................. 19 38- Kurum sağlık kurullarının olduğu iller? ....................... 20 XII 1 1- Malul sayılma hali? x Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen, x İş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan,Sigortalı malul sayılır. x Kamu çalışanlarından, yukarıda belirtilen malullük hali olmasa bile vazifelerini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri tespit edilenler malul sayılır.2

2- Malullük aylığına hak kazanma şartları nelerdir?

x Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 yitirmiş olmak; kamu çalışanları yönünden ise çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmiş veya görevini yapamayacak hale gelmiş olmak, x 10 yıllık sigortalılık süresini ve 1800 gün prim gününü doldurmuş olmak. Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur.

3- Çalışma gücü kaybı oranı (malullük) ile özür oranı arasındaki fark nedir?

x Çalışma gücü kaybı oranı olan % 60 ile % 60 özür oranı aynı anlama gelmez. Bu oranlar farklı yönetmeliklerle tespit edilmektedir. Malul sayılan sigortalılarımız veya hak sahipleri her hangi bir işte çalışamaz. Özürlü vatandaşlarımız ise özür durumlarına uygun işlerde çalışabilir.

4- Maluliyet tespiti için nereye başvuru yapılması gerekir?

x Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

5- Maluliyet tespitinde hangi mevzuat dikkate alınır?

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde; x Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde, x Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespitİşlemleri Yönetmeliği, x Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, x İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği, x 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları esas alınır.

6- Maluliyete esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları nasıl ve nerede düzenlenir?

x Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Askeri hastaneler sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

7- Maluliyet kararı veren birim neresidir?

x Maluliyet kararı, Kurum sağlık kurullarınca verilir. Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgelerden bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce oluşturulan dosya ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir. x Kurum sağlık kurulunda yapılan değerlendirme sonucunda; Çalışma gücünün en az % 60'ını kaybetmeniz nedeniyle malul sayılacağınıza, Çalışma gücünün en az % 60'ını kaybetmemeniz nedeniyle malul sayılamayacağınıza, Malul sayılmakla birlikte ilk işe girdiğiniz tarihte malul sayılmanızı gerektirecek düzeyde hastalık veya arızanızın bulunması nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacağınıza, karar verilir. Gereği halinde, yeniden muayene veya eksik belge temini için de ara karar verilebilir. Maluliyet kararının sonucu, müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce tarafınıza bildirilir.

8- Maluliyet değerlendirilmesinden sonra yeniden muayene veya bir takım belgelerin istenme nedeni nedir?

Sevkiniz sonucunda düzenlenen sağlık kurulu raporunun karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, sağlıklı değerlendirmeyi ve mağduriyetinizin önlenmesini teminen, gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin veya dosyanızdaki diğer eksik belgelerin tamamlanmasıdır.

9- Kurum sağlık kuruluna gönderilen maluliyet dosyası içinde olması gereken belgeler nelerdir?

 1. Maluliyet talep dilekçesi,6
 2. İlk işe giriş bildirgesi,
 3. Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi,
 4. Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
 5. İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
 6. Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler,
 7. Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği,
 8. Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler,

10-Özürlü sigortalılarımıza tanınan haklar nelerdir?

x Sosyal Güvenlik sistemimiz içerisinde sigortalı olarak işe başlamadan önce veya sonra özürlü olan sigortalılara, özür derecelerine göre kademeli olarak erken emeklilik hakkı tanınmıştır. x Sigortalı, özürlü olması nedeniyle erken emeklilik talebiyle bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat sonucunda öncelikle sigortacılık (sigortalılık süresi ve ödenmiş prim gün sayısı) şartlarına sahip olup olmadığıdeğerlendirilir, sahip olduğu tespit edilenler hastaneye sevk edilir. x Sigortalı olarak ilk işe girdiği tarihte malul olması nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacağına Kurum sağlık kurullarınca karar verilen sigortalılardan, Kanunla belirlenmiş sigortacılık şartlarına sahip olanlar erken emeklilik hakkından yararlandırılır. x Sigortalıların özür derecesinin tespiti Kurum sağlık kurullarınca yapılmaktadır.

11- Başka birinin bakımına muhtaç malul çocuğu olanların erken emeklilik hakkı var mı?

x Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılara erken emeklilik hakkı, 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenlemedir. x Kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008’den sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. x Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunu iddia ettiğiniz çocuğunuz hakkında düzenlenmiş sağlık kurulu raporu Kurum sağlık kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu çocuğunuz başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılır ise, erken emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz. Nereye Başvuru Yapılması Gerekir? x Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunu beyan ettiğiniz çocuğunuz hakkında düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler ile birlikte bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

12-Malul sayılmanız halinde kontrol muayenesine tabi tutulma?

x Kurum sağlık kurulu kararı ile malul sayılmanız halinde tıbbi nedenlerle kontrol muayeneniz gerekip, gerekmediği kararı da verilir. x Kontrol muayenesi gerekir ise tarihi tespit edilir. Kontrol muayenesinin hangi tarihte yapılacağıaylık bağlandığını bildirir tebligat yazınızda belirtilir. x Kontrol muayene tarihinizden 45 gün önce bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak süre dolmadan hastaneye sevkinizi alıp kontrol muayene raporunuzun kurum sağlık kuruluna gönderilmesini sağlamalısınız. Aksi takdirde malulen emekli aylığınız durdurulur, yeni karar oluşturuluncaya kadar aylık ve sağlık yardımı alamazsınız.

13-Kurum sağlık kurulunca “çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmediğinden” malul sayılamayacağı kararı verilenler nereye itiraz edebilir?

x Kurum sağlık kurullarınca malul sayılmayanlar, dosyalarının bir kez de Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda incelenmesini talep edebilirler. x İtiraz dilekçelerini yine bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verirler x Yüksek Sağlık Kurulu itiraza konu karara esas olan ve dosyada mevcut bulunan sağlık kurulu raporlarıüzerinden değerlendirme yaparak, karara bağlar.

14-Kamu çalışanlarının maluliyet durumları

x Kamu çalışanları (Devlet memurları) için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır. x Bu maluliyet sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada doğmuş olursa bunlara vazife malulü denir. x Yine söz konusu vazife malullüğü, Kanunda belirtilen şartlarda olursa harp malullüğüne dönüşür. x 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008 tarihinden önce işe girmiş kamu çalışanlarıhakkında, bu Kanunla kaldırılan hükümlerde dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

15-Kamuda çalışanların, malulen emekli olmak için hangi mercilere başvuruda bulunması gereklidir?

x Çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara, x Görevlerinden ayrılmış olanlar Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunur.

16- İş kazası nedir?

İş kazası, çalışma hayatında karşımıza çıkan risklerdendir. İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle 11 meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

17-Sürekli iş göremezlik derecesinin tespiti başvurusu nereye yapılır?

İş kazası geçirmeniz halinde malul olduğunuzu iddia ediyorsanız, sürekli iş göremezlik oranınızın tespiti için priminizin yattığı sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünde bulunan iş kazası servislerine müracaat etmeniz gerekir.

18-Meslekte kazanma gücü kaybı oranı (sürekli iş göremezlik derecesi) tespiti işlemleri

x Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince oluşturulan iş kazası dosyası oran tespiti için Kurum sağlık kuruluna gönderilir. Kurum sağlık kurullarınca dosya üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde %0 ile %100 arasında “Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” tespit edilir.

19-İş kazası dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir?

x Olayın iş kazası olup olmadığını net olarak belirtir tahkikat raporu ve tutanaklar, x İş kazasından sonra başvurduğu hastanelerde görmüş olduğu tedavi, ameliyat bilgilerini içerir epikrizleri (çıkış özeti) ve varsa ameliyat notları, x Sigortalının tedavileri tamamlandıktan sonra son durumunu gösterir, ‘‘çalışır/çalışamaz’’ tarihini bildiren sağlık kurulu raporu bulunur. Kurum sağlık kurulunca “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği”ne göre karar verilir.

20-İş kazası geçirdim Kurumunuzdan gelir alabilir miyim ?

x İş kazası sonucu oluşan arazlarınız nedeniyle Kurum Sağlık Kurulunca sürekli iş göremezlik oranı % 10 ve üzerinde olduğu tespit edilirse sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanırsınız.

21-İş kazası geçirdim, ancak hastalık/arızalarımda artma oldu ne yapabilirim?

x Sürekli iş göremezlik geliriniz bağlandıktan sonra, geçirdiğiniz iş kazası ile ilgili arazlarınızda artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunuzu ileri sürerek gelirlerinizde değişiklik yapılmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünüze müracaatınız gerekir.

22-Kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesine itiraz nereye yapılır?

x İş kazası sonucu Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sürekli iş göremezlik oranlarına yapılan itirazları, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirir ve karara bağlar. x Sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederek talep edebilirler.

23-Meslek hastalığı nedir?

x Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

24-Meslek hastalığı şüphesi olan sigortalınereye başvurmalı?

x Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

25-Meslek hastalığına bağlı sürekli işgöremezlik oranı tespit işlemleri

x Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince oluşturulan meslek hastalığı dosyası oran tespiti için Kurum sağlık kuruluna gönderilir. Kurum sağlık kurullarınca dosya üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde %0 ile %100 arasında “Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı” tespit edilir. x Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için Yönetmelikte belirtilen meslek hastalığı listesinde yer alması, maruziyet süresinin yeterli olması ve yükümlülük süresinin aşılmamış olması gerekmektedir. x Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması, yükümlülük ve maruziyet süreleri ile ilgili, tespitler Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.

26-Yükümlülük süresi nedir?

x Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder.

27-Maruziyet süresi nedir?

x Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder.

28-Meslek hastası olduğuna karar verilenlere hangi halde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır?

Meslek hastalığı nedeniyle Kurum sağlık kurulunca sürekli iş göremezlik oranı % 10 ve üzerinde 15 olduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

29-Meslek hastalığında artma olduğu iddiasında bulunan sigortalıların ne yapması gerekir?

x Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmışsigortalılar, tutulduğu meslek hastalığında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilirler. Bu durumda sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine müracaat edebilirler.

30-Meslek hastalığı dosyasında bulunması gerekli belgeler nelerdir?

x Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince oluşturulan meslek hastalığı dosyası oran tespiti için Kurum sağlık kuruluna gönderilir. Oluşturulan dosyada;

31-Meslek hastalığından dolayı kurum sağlık kurullarınca tespit edilen sürekli işgöremezlik derecesine itiraz var ise itiraz nereye yapılır?

Meslek hastalığına bağlı tespit edilen orana yapılan itirazları Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirir. Sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederek talep edebilirler.

32-Sürekli iş göremez geliri alıyorum, aynızamanda malulen de emekli olabilir miyim?

x Kurum sağlık kurullarınca, iş kazası veya meslek hastalığına bağlı %60 ve üzerinde sürekli iş göremezlik oranı tespit edilen sigortalılardan, Kanunda belirtilen sigortacılık (sigortalılık süresi ve ödenmiş prim gün sayısı) şartlarına haiz olanlar, ayrıca malullük aylığına hak kazanırlar. x Diğer yandan iş kazası/meslek hastalığı sonucu oluşan araz/hastalıklardan olmamakla birlikte başka hastalıklardan dolayı da maluliyet tespit talebinde bulunabilirler. x Malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirine aynı anda hak kazananlara, bunlardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

33-Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu

x Kurum Sağlık Kurullarının verdiği her türlü karara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlayan Sağlık Kurulu’dur.

34- Üyeleri kimlerden oluşur?

x 5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenen 12 uzman hekimden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu;
 1. Millî Savunma Bakanlığı,
 2. Sağlık Bakanlığı,
 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 4. Yüksek Öğretim Kurulu,
 5. En fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar,
 6. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
 7. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
 8. Türk Tabipleri Birliği,
 9. Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
 10. Kurum tarafından,Görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur.

35-Yüksek Sağlık Kurulunun görevleri nedir?

Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar.

36-Yüksek Sağlık Kurulu hangi İl’de bulunur?

x Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ANKARA’dadır.

37-Kurum sağlık kurulların görevleri nelerdir?

x Kurum sağlık kurulu, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kayıp oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden oluşan bir Kurul’dur.

Kurum sağlık kurullarının olduğu iller?

İSTANBUL - İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İZMİR - İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla, Denizli ANTALYA - Antalya, Isparta, Burdur ADANA - Adana, Hatay, İçel, Osmaniye KOCAELİ- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu BURSA - Bursa,Yalova, Balıkesir, Çanakkale KONYA - Konya, Niğde, Aksaray, Karaman KAYSERİ - Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatya SAMSUN - Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ESKİŞEHİR - Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar TRABZON - Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan GAZİANTEP - Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ANKARA - Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat, Elazığ, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır Kitapçık için: http://www.sgk.gov.tr/yayinlar/12_maluliyet_mayis.pdf


Yorum Gönder 1. zekeriya ulu diyor ki:

  merhaba 2009da kalın barsakta amalıyat oldum ve 2009 son ayında ince barsaktan amalıyat oldum sıze soruyorum bu hastanın calısma gücü nasıl olur calısa bılırmı kararı sız verın saglıgımı versınler ben malül aylıgı istemıyorum benım malül aylıgımı kestıler matı manevı yönden perısanım bana yardımcı olursanız size mınattarım bir bucuk senedır perısanım malül aylıgımı kestıler ben on kolecı hastasıyım üç ayda rutın kontolüm var artık insan icine cıkamaz oldum calısamıyorum böpregımı satmaya kadar düstüm sızden yardım beklıyorum gönderen zekeriya ulu telefonum bu 05325630932 saygılar

 2. m.kemal diyor ki:

  emekli olma meraklısı deyilim ancak işsizim 4. 5 yere baş vurmama ramen doktor raporu engel oluyor.işe almıyorlar.köyde yaşıyorum .heyet raporu icin baş vurduk 8 ay oldu cevap gelmedi.cunku SİVAS CUMHURİYET UNUVERSDESİ 9 UNCU KAT.ENDOKRİNOLOJİ BOLUMU.dosyamı kayıp.şimdi bu durumda benim ne yapmam gerekiyor..????

 3. ali barutcu diyor ki:

  malulen emekli olmak için giresun devlet hastanesinin raporu geçerlimi

 4. SEVDA AYGÜN diyor ki:

  Merhaba Benim babam 2001 yılında kanser hastasılığı sebeiyle vefat etti.Babamın üzerinden anneme ve kardeşlerime maaş bağlandı.Bağkur emeklisi olarak.4 kardeşiz 3 müz sigortalı işte çalıştığımız için maaşımız düştü.Şuan sadece annem ve en küçük kardeşim maaş alıyor fakat bizim maaşlar düştükten sonra annemin maaşına, bizim maaşlarımızın eklenmesi durumu nedir.Bizim kesilen maaşlarımızın annemin maaşına eklenmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz.Bunun için yardımınızı istiyorum.Şimdiden teşekküler.

 5. zafer altunhan diyor ki:

  ben tır şoförüyüm boyun fıtık ameliyat olalı 2 yıl oldu.şuan belim sırtım omurilik ve boynumda çok daha kötüleşti.doktorlar tekrar ameliyat olmamın gerektiğini belimin riskli olduğundan ameliyat olamayacağımı ve ben sürekli bu şartlar altında bıçak altına yatmak istemiyorum.2 yıldan buyanada iş hayatına yeni döndüm fakat uzun süre ilaç almayınca kollarımı ve bacaklarımı kullanamıyorum.şuan bin dokuzyüz gün ssk ödenmişliği var malulen emekli olmak istiyorum. ne yapmam gerekiyor.?BİLGİLERİNİZE

 6. yaprak öz diyor ki:

  merhaba ben annem için danışacaktım.Sigortada hastanesinden %61 oranında rapor aldı.Sigortaya başvurdu raporu kabul etmediler neden acaba napabiliriz.

 7. RIDVAN diyor ki:

  son 3 senedir sigortam yok ve sigortam bir ay oldu başlayalı eşim 3 ayda bir yeşil kartlı oldugu için maaş alıyor peki oda benim sigortamdan bakarsa maaşı kesilirmi

 8. nihat akgün diyor ki:

  01/1997 sigorta girişim ve 4955 gün prim ödemem var torna tesviye kalfasıyım sağ kolumda tenisçi dirseği rahatsızlığımdan dolayı kortizon lu iğne yapıldı ve o tarihten sonra hiper tansiyon rahatsızlığım başladı yaklaşık 3 yıldır çeşitli ilaçlar kullanıyorum ama tansiyonum düşürülemiyor malül sayılırmıyım?

Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar makalesi Ana Sayfa, Emeklilik kategorisinde yayınlanmaktadır.

Bunlarda İlginizi Çekebilir !

Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar Malulen emeklilik maaşı ne kadar diye merak edenler, sigortadan malulen emekli olma hakkı kazananlar SGK malülen emeklilik maaşı olarak 971 TL maaş alacak. Malülen emeklilik yönetmeliğinde yer alan yeni değişiklikler hakkında daha önce detaylı bilgi vermiştim. Bu değişiklikler...

Malulen Emeklilik Kapsamı Genişliyor

Yeni düzenleme ile özellikle böbrek hastalarının mağduriyetinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Böbrek nakli olanların maluliyet hakları geri alınamayacak. [caption id="attachment_166" align="aligncenter" width="450"] Malulen Emeklilik Kapsamı Genişliyor[/caption] S...

Malülen Emeklilik Sorgulama

SGK SSK Malulen emeklilik sorgulama işlemini yapmadan önce bilmeniz gereken bir takım önemli bilgiler var. Yazımızın devamında malülen emeklilik sorgulama işlemi için yapılması gerekenleri öğrenebileceksiniz. [caption id="attachment_363" align="alignright" width="240"] Malülen Eme...

Kimler Malullük Aylığından Yararlanır?

Kimler Malullük aylığından yararlanır? Kurum tarafından maluliyeti tespit edilmiş ve malullük aylığı için gerekli olan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını tamamlamış olan sigortalılar malullük aylığından yararlanır....

Malullük Aylığı Nedir?

Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük sigortasından sağlanan yardımlar soru – cevap şeklinde aşağıda açıklanmıştır. Malullük a...

Malullük Aylığı Ne Zaman Başlar?

Sigortalının malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı tarihinden önce ise yazılı istek yapılan tarihten, Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, malullük aylığının bağlanması için yazılı olarak...

Malullük Aylığının Bağlanması için Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sosyal Güvenlik Kurumu Malullük aylığının bağlanması için sigortalının son defa tabi olduğu Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvurması uygun olacaktır. Ancak sigortalının ikametgâhına yakın müdürlüğe de başvurması mümkü...

TC ile Dava Dosyası Sorgulama

Mahkeme Dava Dosya Sorgulama işlemini internet üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. UYAP sistemi üzerinden yapılan dava dosya sorgulama hakkında detaylar yazımızın devamında. Dosya Sorgulama işlemi Ulusal Yargı Ağı UYAP üzerinden yapılmaktadır. Dava dosyanızın genel bilgile...

Malülen Emeklilik Şartları Değişti

Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar Malülen emeklilik bekleyenler ya da başvuru yapıp kabul görmeyenler bu haberi iyi okumalı. Malülen emeklilik şartları ve yönetmelikte değişiklikler oldu. Malülen emeklilik hakkında SGK'nın en yetkili ismi birbirinden önemli açıklamalar yapıp, yapılan çalışmalar hakkında...

Malulen Emeklilik ve Malullük Hakkında Tüm Detaylar

Son dönemde artan malullük konusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm yönleriyle maluliyet isimli malulen emeklilik ile ilgili kitapçığı paylaşıyoruz. Haberlerde yer almasının ardından malulen emeklilik konusu gündemi yoğunluk kazanmaya başladı. Çok fazla sorular oluştuğu...

SGK Erken Emeklilik Bildirisi

SGK uzun süredir kamuoyunu meşgul eden erken emeklilik haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşı bekleyenlere erken emeklilik konusunda bir çalışma yapıldığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşı bekleyenlere...

Emeklilik Sorgulama

Uzun yıllar çalıştıktan sonra sgk'ya emeklilik başvurusu yaptıysanız ssk emeklilik sorgulama yaparak emekliliğiniz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. SSK'ya sigorta primlerini yatırmaya başladığınız yıllara şöyle bir geri dönüş yaptığınızda yılların nasılda...

SGK Sigortalı işe Giriş

SGK Sigortalı işe giriş belgesi olarak da bilinen işyeri tarafından çalışana verilmesi gereken dökümde SGK sigortalı işe ilk giriş bilgileri yer alır. Bu belgede, çalıştığınız işyerinin kodu, sizin çalışma bilgileriniz, işyerindeki göreviniz yani meslek kodunuz gibi bil...

Malullük Maaşı Neden Kesilir?

Malullük aylığı, sigortalının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa veya yabancı bir ülkenin mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması halinde çalışmaya başladığı tarih itibariyle, Yapılan kontrol muayenesi sonucu sigortalının malullük halinin ortadan ka...

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Emeklilik Hesaplama Formu ile Ne Zaman Emekli Olabilirim? sorusuna en kısa yoldan cevap bulabilirsiniz. SSK Emeklilik Hesaplama, Bağ Kur Emeklilik Hesaplama, SGK Emeklilik Hesaplama işlemleri yeni Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca tek bir elden yapılmaktadır. Aşağıdaki form yardımıyla ne z...